map
home travel world_heritage airlines hotel map weather contact_us tb_blue
 

 

expert

สภาพภูมิศาสตร์

map_icon1 map_icon2 map_icon3
 
china_map1
 
map_icon1 map_icon2 map_icon3

จีนมีเนื้อที่ทั้งหมด 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าไทย 19 เท่า) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย พรมแดนทางบกยาวกว่า  20,000 กิโลเมตร ติดกับประเทศเกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม ทางน้ำล้มอรอบด้วยทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ ในเขตน่านน้ำของจีนมีเกาะมากกว่า 5,000 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุด(ไม่นับไต้หวัน) คือไหหนาน
ตามหลักเกณฑ์ของจีน แบ่งพื้นที่ตามภูมิประเทศและภูมิอากาศออกเป็น 8 ภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้

จีนได้ชื่อว่าเป็นดินแดงแห่งเทือกเขา พื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งค่อยๆลดหลั่นป็นลำดับขั้น ทิศตะวันตกมีเทือกเขาเทียนชานอู่ตอนเหนือ คั่นด้วยที่ราบต่ำทูลูฟาน (สูงเพียง 154 เมตร) ซึ่งลาดมารบรรจบเทือกเขาคุนลุ้น (Kunlun) ที่ทอดตัวเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ (Tibet-Qinghai) และทะเลทรายทาคลามาฮัน (Taklamahan) ทางตอนกลางของประเทศ ถัดลงมาคือเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ สูง 4,000 เมตร เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญของประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฮวงโหหรือแม่น้ำเหลือง แม่น้ำฉางเจียงหรือสาละวิน และแม่น้ำลานชาง หรือ แม่น้ำโขงที่ไหลไปทางทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกมีเทือกเขาชินกันเป็นเส้นแบ่งเขตทุ่งหญ้าสเตปส์ของแมนจูเรียกับที่ราบลุ่ม บริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขตต้นน้ำสำคัญของจีน แผ่นดินชายฝั่งจากเหนือลงไปใต้ลักษณะเป็นขั้นบันไดที่ราบต่ำและที่ราบลุ่มปลายแม่น้ำสายใหญ่ สูง 500 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณกว้างขวางแถบนี้เป็นศูนย์กลางการเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนกว่า 2 ใน 3 ของทั้งประเทศ

ในจำนวนภูเขามากมาย จีนถือว่าภูเขา 5 แห่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋า ที่จาริกแสวงบุญของนักบวช และเป็นที่ประกอบพิธีของฮ่องเต้และเชื้อพระวงศ์ในอดีต ได้แก่ ไท่ซานในมณฑลซานตง หวงซานในมณฑลอันฮุย หัวซานในมณฑลซ่านซี ซงซานในมณฑลเหอหนาน และเหิงซานในมณฑลหูหนาน นอกจากนี้ยังมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนานิกายมหายานอีก 4 แห่ง คือง้อไบ๊หรือเอ๋อเหมยซานในมณฑลเสฉวน ผูโถซานในมณฑลเจ้อเจียง หวู่ไถซานในมณฑลซานซี และจิ่วหัวซานในมณฑลอันฮุย

จีนมีแม่น้ำลำธารมากที่สุดในโลก รวมความยาวของแม่น้ำทุกสายได้ 226,800 กิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ 36 % ของประเทศ แม่น้ำสายยาวที่สุดคือแยงซี ประมาณ 6,300 กิโลเมตร ส่วนทะเลสาบในจีนมีประมาณ 2,800 แห่งทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือโผหยางอยู่ในมณฑลเจียงซี แต่ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดคือทะเลสาบซีหูในเมืองหางโจว ความที่ประกอบด้วยพื้นน้ำมากกว่าพื้นดินนี่เอง บางครั้งชาวจีนใช้สรรพนามแทนประเทศตัวเองว่า “หว่อเตอเจียงเหอ” แปลว่า แม่น้ำของเรา แทนคำว่าแผ่นดินของเราเหมือนดังประเทศอื่น

 
 
company_profile thai chinese english